Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата здійснення дії: 29.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)
(далі – Банк)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
29 квітня 2015 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів – о 10:30.
Порядок денний:
1. Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку у 2014 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.
2. Припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради.
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
4. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
5. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Припинення Положення про Ревізійну комісію Банку.
7. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2014 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2014 рік:
- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;
- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.
9. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку покриття збитків Банку.
10. Внесення змін до Статуту Банку.
11. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку.
12. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 04 березня 2015 року.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитись 29 квітня 2015 року з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва , що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 23 квітня 2015 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 29 квітня 2015 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 29 квітня 2015 року до 10:15 на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної Ради Банку за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Найменування показника Звітний період
Фінансовий рік 2014р. (МСФЗ)
(очікує затвердження) Фінансовий рік 2013р. (МСФЗ)

тис.грн. тис.грн.
Всього активів, в т.ч. 44 940 553 45 366 503
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 678 918 5 734 271
Кредити клієнтам з врахуванням резервів 28 376 659 29 306 271
Інвестиційні цінні папери 4 924 654 5 691 078
Інші активи 4 960 322 4 634 883
Всього зобов"язань, т.ч. 40 527 690 36 248 029
Заборгованість перед кредитними установами 5 378 894 5 609 832
Заборгованість перед клієнтами 29 828 921 27 184 583
Інші зобов`язання 5 319 875 3 453 614
Всього капітал, в т.ч. 4 412 863 9 118 474
Статутний капітал 3 002 775 3 002 775
Накопичений прибуток/(збиток) (2 834 580) 1 837 428
Прибуток до оподаткування (4 740 459) 1 233 437
Чистий прибуток (3 806 322) 984 655
Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12) 396 778 730 045
Чисельність працівників
на кінець періоду (осіб) 12 124 13 238
Кількість відділень (шт.) 669 796
Середньорічна кількість акцій (шт.):
- простих 29 977 749 080 29 974 658 594
- привілейованих 50 000 000 49 994 353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

УВАГА!
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на той факт, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року N5178-VI (надалі - Закон).

У відповідності до п. 10 розділу VI Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).

Крім того, починаючи з 11.10.2013 р. виплата дивідендів (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами) здійснюється виключно через депозитарні установи, з якими акціонер уклав Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін, внесених Законом).

З метою укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали Договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа - АТ «Райффайзен Банк Аваль».

За додатковою інформацією

з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів просимо звертатися
до Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82.

з питань укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:
- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82;
- Управління депозитарної діяльності за телефоном:
(044) 498-79-30.
Правління Банку.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2015р. у №56 Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.