Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 10.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22877057
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Голова ПравлінняГулей Анатолій Іванович

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
(надалі Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2015 року об 16:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала засідань.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 15:00 години до 15:50 години. Для участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера – довіреність на участь у чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів - на 24 годину 07 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2014 рік;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік;
4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ»;
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2014 рік.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (II поверх, кабінет 205). Телефон для довідок: (044) 461-54-26.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 123042 119361
Основні засоби 93297 96467
Довгострокові фінансові інвестиції 7479 7479
Запаси 46 52
Сумарна дебіторська заборгованість 14650 14639
Грошові кошти та їх еквіваленти 4713 21
Нерозподілений прибуток (6811) (8200)
Власний капітал 102631 103566
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 15321 15756
Поточні зобов'язання 5022 21
Чистий прибуток (збиток) (1370) (8188)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом період - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 23 12

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11 березня 2015 року в №47 (2051) офіційного друкованого органу: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".