Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «АРДЕР». Поідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 27.03.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 18
ДиректорНога Ярослав Петрович

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство «АРДЕР»
Код ЄДРПОУ емітента: 35416011
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «30» квітня 2014 року о 14:00 за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13:00 до 13:50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24» квітня 2014 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
4.1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
4.2.Розгляд звіту виконавчого органу за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.3. Розгляд звіту Ревізора за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
4.5. Розподіл прибутку (визначення напрямків покриття збитків) Товариства за 2013р.
4.6. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 2014р.
4.7. Внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції.
4.8. Переобрання Директора Товариства.
4.9. Обрання наглядової ради Товариства.
4.10. Обрання Ревізора Товариства
4.11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
4.12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в робочі дні у робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор Нога Ярослав Петрович.
Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу і повноваження особи, та довіреність (для представника акціонера), оформлену відповідно до чинного законодавства.
Довідки за телефоном : +38044 2236255.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 431816,0 431816,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - 2 198,40
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 294668,0 294723,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 133740,0 133740
Нерозподілений прибуток 28,0 28,0
Власний капітал 100 028,00 100028,0
Статутний капітал 100000,00

100000,00
Довгострокові зобов'язання 250000,00 250 000,00
Поточні зобов'язання 81789,0 81788,0
Чистий прибуток (збиток) 385,0 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7
7. Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано 27.03.2014р. в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 59 (1812).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________ ___Нога Я.П.
(підпис)
М.П. _26.03.214р._____
(дата)