Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення Загальних зборів

Дата здійснення дії: 21.03.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, Площа Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 01001 м. Київ, пл. І. Франка, 5,
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(далі також «Товариство»)
повідомляє про те, що 22 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Промислова, 4, (актовий зал на території ТЕЦ-5)
відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревiзiйної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
8. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 22 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 15 квітня 2014 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 22 квітня 2014 року річних Загальних зборів Товариства – 17 березня 2014 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 22 квітня 2014 року з 9:30 години до 10:30 години за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актовий зал на території ТЕЦ-5).
При реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001 м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45), у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління Товариства Заїка О.С.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01001 м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
За інформацією звертатися за телефонами: (044) 207-61-24.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
2013 рік попередній
2012 рік
Усього активів 10 762 407 7 018 186
Основні засоби 4 002 128 3 544 812
Довгострокові фінансові інвестиції 10 281 11 054
Запаси 216 087 206 500
Сумарна дебіторська заборгованість 3 036 517 1 985 373
Грошові кошти та їх еквіваленти 360 956 487 198
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 088 469 765 672
Власний капітал 4 455 581 3 985 098
Статутний капітал 27 091 27 091
Довгострокові зобов'язання 1 195 911 464 108
Поточні зобов'язання 5 110 915 2 568 980
Чистий прибуток (збиток) 1 004 333 2 375 534
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 3 000 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 20,37 -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 218 (осіб) 12 653 (осіб)

Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2014 №55.