Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"

Дата здійснення дії: 28.03.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Місцезнаходження емітента: 83052, м. Донецьк, пр. Миру, 59
Голова ПравлінняДолженко Ольга Володимирівна

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”

НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” (далі – Банк)
(код ЄДРПО: 20042839, місцезнаходження Банку: м. Донецьк, проспект Миру, 59)

Повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів Акціонерів Банку, які відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою 83052, м. Донецьк, Калінінський район, проспект Миру, будинок 59, другий поверх, кімната 214.
Час проведення річних Загальних зборів Акціонерів: початок о 10 год. 00 хвилин
Дата складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів: станом на 24-00 годину 21 квітня 2014 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний” та Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний”.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2013 рік.
7. Розгляд Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» щодо річної фінансової звітності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку.
11. Припинення повноважень Ревізору Банку Старостіної Людмили Михайлівни та обрання нового Ревізора Банку.
12. Затвердження Корпоративного кодексу Банку.
13. Прийняття рішення щодо перенесення сум впливу минулої гіперінфляції зі статті «Статутний капітал» до статті «Нерозподілений прибуток/збиток».

Реєстрація Акціонерів буде проводитися 25 квітня 2014 року за місцем проведення річних Загальних зборів Акціонерів. Час початку реєстрації Акціонерів: 09 год.30 хв..
Час закінчення реєстрації Акціонерів: 9 год.50 хв..
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах Акціонерів учасникам річних Загальних зборів Акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу: представникам Акціонерів – додатково довіреність, що посвідчує їх права участі та голосування на річних Загальних зборах Акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, пов’язаними з вищезазначеним порядком денним під час підготовки до річних Загальних зборів Акціонерів, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) у робочій час з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами:
Заступник Голови Правління – Начальник Юридичного управління Банку Квашнін Олександр Сергійович.
Пропозиції щодо Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів приймаються до 05 квітня 2014 року.
Телефон для довідок: (062) 297-40-02