Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Дата здійснення дії: 25.04.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)
(далі – Банк)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
25 квітня 2014 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів – о 10:30.
Порядок денний:
1. Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку у 2013 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2014 рік.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
4. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
5. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. . Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2013 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2013 рік:
- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;
- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2013 рік складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.
8. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, а також про порядок та джерела виплати дивідендів за акціями Банку.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.
10. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на _11 березня 2014 року.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва , що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
- акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 22 квітня 2014 року;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 25 квітня 2014 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію на Зборах, на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної Ради Банку за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Найменування показника - Звітний період (тис.грн.) Фінансовий рік 2013р. (МСФЗ) (очікує затвердження), Фінансовий рік 2012р. (МСФЗ)

Всього активів, в т.ч. - за 2013р. 45366503, за 2012р. 49807928
Грошові кошти та їх еквіваленти - за 2013р. 5734271, за 2012р. 9773761
Кредити клієнтам з врахуванням резервів - за 2013р. 29306271, за 2012р. 28358722
Інвестиційні цінні папери - за 2013р. 5691078, за 2012р. 7114812
Інші активи - за 2013р. 4634883, за 2012р. 4561633
Всього зобов"язань, т.ч. - за 2013р. 36248029, за 2012р. 41587125
Заборгованість перед кредитними установами - за 2013р. 5609832, за 2012р. 9874308
Заборгованість перед клієнтами - за 2013р. 27184583, за 2012р. 8553940
Інші зобов`язання - за 2013р. 3453614, за 2012р. 3158877
Всього капітал, в т.ч. - за 2013р. 9118474, за 2012р. 8220803
Статутний капітал - за 2013р. 3002775, за 2012р. 3083449
Накопичений прибуток/(збиток) - за 2013р. 1837428, за 2012р. 749864
Прибуток до оподаткування - за 2013р. 1233437, за 2012р. 546767
Чистий прибуток - за 2013р. 984655, за 2012р. 319442
Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12) - за 2013р. 730045, за 2012р. 33846
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - за 2013р. 13238, за 2012р. 14455
Кількість відділень (шт.) - за 2013р. 796, за 2012р. 823
Середньорічна кількість акцій (шт.):
- простих: за 2013р. 29974658594, за 2012р. 29969945146
- привілейованих: за 2013р. 49994353, за 2012р. 49988886
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - за 2013р. - , за 2012р. 13382000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - за 2013р. - , за 2012р. 5333

Правління Банку.