Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 (0612) 42-57-44
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Директор заводуЛуговськой Дмитро Дмитрович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1лістингПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів 30.01.2014Акція проста1102243291410001.03.2011116/1/11Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (надалi - емiтент) 30 сiчня 2014 року були включенi до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї № 1151 вiд 29.01.2014р., про що емiтенту стало вiдомо 30.01.2014р. згiдно листа № 3638/01/14. Дата дiї (включення акцiй емiтента у лiстинг) - 30.01.2014р. Дiя - лiстинг. Найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються цiннi папери емiтента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА". Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - акцiї номiнальною вартiстю 1,00 (одна гривня 00 коп.) кожна в кiлькостi 1 022 432 914 (один мiльярд двадцять два мiльйони чотириста тридцять двi тисячi дев'ятсот чотирнадцять) штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотка) - 100%. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - дата: 01.03.2011р., реєстрацiйний номер: 116/1/11, орган, що здiйснив реєстрацiю: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення про включення акцiй емiтента в лiстинг фондової бiржi ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" прийнято 28.01.2014р. одноосiбним виконавчим органом - Генеральним директором Товариства. Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: iнших цiнних паперiв, крiм простих iменних акцiй, якi вперше включенi у лiстинг 30.01.2014р., емiтент не випускав. Права власникiв акцiй, якi вперше включенi у лiстинг: - брати участь в управлiннi Товариством шляхом участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства особисто чи через свого (своїх) представникiв; - брати участь у розподiлi прибутку та одержувати пропорцiйно кiлькостi акцiй, що йому належать, частку чистого прибутку (дивiденди) в нацiональнiй валютi України у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, передбаченими законодавством України i цим Статутом; - одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства у порядку та обсязi, встановленому Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства та законодавством України; - обирати i бути обраним до органiв управлiння Товариства, вносити пропозицiї на розгляд загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та iнших органiв Товариства; - користуватися переважним правом на придбання акцiй, що розмiщуються Товариством у процесi приватного розмiщення, пропорцiйно частцi належних кожному з них простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй; - вийти з Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; - у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину його майна або вартостi частини майна Товариства, пропорцiйно до вартостi належних акцiонеру акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i Статутом Товариства; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України i Статутом Товариства; - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв. А також iншi права, якi передбаченi Статутом емiтента та дiючим законодавством України.