Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал». ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата здійснення дії: 20.03.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: 03062, м.Київ,проспект Перемоги,67
Заступник Голови ПравлінняГончаренко Ігор Володимирович

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!
Правління ПАТ «Банк «Український капітал», надалі – банк, повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться
25 квітня 2014 року о 14.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням банку:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 406.
Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2013 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії банку.
9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії банку.
10. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2013 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2013 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2013 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
12. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження бізнес-планів.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ*
(тис. грн.)
Найменування показника

Період
Звітний 31.12.2013 р. Попередній 31.12.2012 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 15108 21648
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 2781 2436
Торгові цінні папери 0 38451
Кошти в інших банках 131 3036
Кредити та заборгованість клієнтів 156934 179229
Цінні папери в портфелі банку на продаж 18154 18066
Інвестиційна нерухомість 31810 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 18 156
Відстрочений податковий актив 487 0
Основні засоби та нематеріальні активи 59883 61590
Інші фінансові активи 187878 89211
Інші активи 1127 1081
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 6836 31810
Усього активів 481147 446714
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 36372 8316
Кошти клієнтів 134179 224016
Відстрочені податкові зобов’язання 0 36
Інші фінансові зобов`язання 187545 90466
Інші зобов`язання 1080 903
Усього зобов`язань 359176 323737
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 85320 85320
Резервні та інші фонди банку 7940 7940
Резерви переоцінки 153 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28558 29592
Усього власного капіталу 121971 122977
Усього зобов`язань та власного капіталу 481147 446714
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 79 000 79 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 161 170
* Зазначена вище інформація наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема, за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим звертаємо увагу на те, що зазначена вище інформація може відрізнятися від показників, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.
Правління ПАТ «Банк «Український капітал»
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України»
№ 52 від 20.03.2014 р.