Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.01.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ Лєскова, 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
130.12.201303.01.2014Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГFN 122119 m96.427196.4472
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 грудня 2013 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 03 сiчня 2014 року, повiдомляє про збiльшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ у статутному капiталi Банку з 96,4271 вiдсотка до 96,4472 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр пакета голосуючих акцiй Банку, що належить Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, становить 28912709341 штук.
Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Збiльшення пакету простих iменних акцiй у власностi iстотного учасника в Банку вiдбулося у зв’язку з придбанням акцiй на вторинному ринку.