Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Ардер". В доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР» надає наступну інформацію

Дата здійснення дії: 30.04.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Гарматна,18 індекс 03067
ДиректорНога Ярослав Петрович

В доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР» надає наступну інформацію
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «АРДЕР»
Код ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 18
Дата, час та місце проведення зборів: «30» квітня 2013 року о 14:00 за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: з 13:00 до 13:50
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: «24» квітня 2013 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів 361 543,9 375 811,70
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2 198,40 2 198,40
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 64 782,3 67 237,20
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 613,1 144 427,5
Власний капітал 100 816,9 100 314,90
Статутний капітал 100 000,00 100 000,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 816,9 314,90
Довгострокові зобов’язання 250 000,00 250 000,00
Поточні зобов’язання 10 727,0 25 496,80
Чистий прибуток (збиток) 502,1 62,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 000 000 400 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Довідки за телефоном : +38044 2236255.
Директор Нога Я.П.