Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Дата здійснення дії: 22.03.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, площа І. Франка,5
код за ЄДРПОУ 00131305
(далі також «Товариство»)
повідомляє
про те, що «22» квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на «22» квітня 2013 року, складається станом на 24 годину «16» квітня 2013 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення «22» квітня 2013 року річних Загальних зборів Товариства - «14» березня 2013 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» «22» квітня 2013 року з 8-30 години до 09-30 години за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45), у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління Товариства Заїка Оксана Сергіївна, тел. 207-61-24.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2012 рік
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 7 022 834 6 030 242
Основні засоби 3 544 812 2 984 993
Довгострокові фінансові інвестиції 11 054 14 801
Запаси 205 812 197 879
Сумарна дебіторська заборгованість 1 985 373 1 561 556
Грошові кошти та їх еквіваленти 487 203 437 814
Нерозподілений прибуток 741 270 - 1 643 629
Власний капітал 3 960 696 1 467 699
Статутний капітал 27 091 27 091
Довгострокові зобов'язання 355 389 760 056
Поточні зобов'язання 2 568 973 3 685 667
Чистий прибуток (збиток) 2 375 275 - 1 196 223
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 653 13 436
За інформацією звертатися за телефонами: (044) 207-61-24.
Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Повідомлення опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 22.03.2013 №56.