Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас". Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Дата здійснення дії: 21.03.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31623500
Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 60
В.о. Голови правлінняСокиркін Олександр Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СПАС”
(код ЄДРПОУ 31623500, місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2013 року об 11-00 за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60, сьомий поверх, к. 701.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2013 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 10.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2012 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;


Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах (для довірених осіб).
До дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним, за адресою: : 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60, сьомий поверх, к. 701 з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - в.о. Голови правління Сокиркін Олексанр Миколайович.

Телефон для довідок: (062) 387-40-11.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 31552,90 31401
Основні засоби 1 2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,20 5
Сумарна дебіторська заборгованість 5,10 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1402,60 1379
Нерозподілений прибуток 52,30 21
Власний капітал 30057,30 30026
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 104,80 101
Чистий прибуток (збиток) 31,60 -31
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні Бюлетень. Цінні папери України №53 от 21.03.2013 р.