Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 05.03.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!
Правління ПАТ «Банк «Український капітал», надалі – банк, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 14.00 за місцевим часом,за місцезнаходженням банку:
м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 406.
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.04.2013 року 24.00.
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2012 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
7. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2012 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2012 року, рішення щодо покриття збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження планів на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про збільшення капіталу банку, визначення шляхів збільшення капіталу.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67, офіс 405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
(тис. грн.)
на 31.12.2012 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 21648
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 2436
Торгові цінні папери 38451
Кошти в інших банках 3036
Кредити та заборгованість клієнтів 179229
Цінні папери в портфелі банку на продаж 18066
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 156
Основні засоби та нематеріальні активи 61590
Інші фінансові активи 89211
Інші активи 1081
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 31810
Усього активів 446714
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 8316
Кошти клієнтів 224016
Відстрочені податкові зобов’язання 36
Інші фінансові зобов`язання 90466
Інші зобов`язання 903
Усього зобов`язань 323737
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 85320
Резервні та інші фонди банку 7940
Резерви переоцінки 125
Нерозподілений прибуток минулих років 37535
Збиток звітного року (7943)
Усього власного капіталу 122977
Усього пасивів 446714
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 79 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду 170
Правління ПАТ «Банк «Український капітал»
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.