Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Особлива інформація

Дата здійснення дії: 27.02.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна,127, поштовий індекс: 50045
Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

«ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться
11 квітня 2013 р. о 12- 00 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2012 рік.
Реєстрація акціонерів відбудеться 11 квітня 2013 р. з 9 -30 год. до 11 -30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 05 квітня 2013р.
З документами щодо питань порядку денного можна ознайомитись особисто в робочі дні з 14-00 до 16-00 за місцезнаходженням товариства: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, кімната № 404, відповідальна особа – начальник юридичного відділу, тел.: (056) 404-06-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 441990 431993
Основні засоби 316188 336944
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 80997 68665
Сумарна дебіторська заборгованість 34135 16053
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -109131 -97414
Власний капітал 226494 248485
Статутний капітал 166789 166789
Довгострокові зобов'язання 30081 37417
Поточні зобов'язання 183420 144118
Чистий прибуток (збиток) -28607 -2913
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2647440 2647440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1232 1277
Наглядова рада ПАТ «Констар»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 27.02.2013р. «Бюлетень. Цінні папери України» № 38.