Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа". Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"

Дата здійснення дії: 07.02.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22877057
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Голова ПравлінняПереверзев Петро Петрович

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
(місцезнаходження: м. Київ, вул.Межигірська,1) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 22 березня 2013 року о 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,1
Порядок денний:
1. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ».
2. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.
3. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ» .
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2012 рік.
5. Про обрання члена Біржової Ради ПрАТ «УМВБ».
6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» (тис.грн.)
Найменування показника звітний попередній
Усього активів 127687 132627
Основні засоби 99414 102924
Довгострокові фінансові інвестиції 10811 10811
Запаси 129 167
Сумарна дебіторська заборгованість 13705 13565
Грошові кошти та їх еквіваленти 2154 2990
Нерозподілений прибуток (3400) (1133)
Власний капітал 109725 110483
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання 17155 21422
Поточні зобов'язання 83 123
Чистий прибуток (збиток) (5024) (3892)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 46 50


Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів з 15:00 до 15:50 22 березня 2013 року .Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , станом на 24-00 годину 18 березня 2013 року.
З документами, що стосуються порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до дати зборів з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська,1, кім.№205. Телефон для довідок: (044) 461-54-26.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07.02.13р. в офіційному виданні НКЦПФР № 26 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ПрАТ «УМВБ» Переверзев Петро Петрович