Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 14.03.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Місцезнаходження емітента: 83052,Україна,м.Донецьк, пр-т Миру,59
Голова ПравлінняДолженко Ольга Володимирівна


НАГЛЯДОВА РАДА
Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» (далі – Банк)
(код ЄДРПО 83052, місцезнаходження Банку: м. Донецьк, проспект Миру, 59)
повідомляє, що 14 квітня 2012 року на другому поверсі приміщення Банку, розташованого за адресою 83052, м. Донецьк, проспект Миру, 59 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Банку. Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хвилин
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 11 квітня 2012 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Призначення Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний” та Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний”.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2011 рік.
7. Затвердження Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «АФ «Укрвостокаудит».
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту Банку) за 2011 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2011 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
11. Внесення змін до Статуту Банку у зв’язку зі збільшенням Статутного капіталу Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
12. Про надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій щодо погодження Статуту Банку в Управлінні Національного банку України в Донецькій області та державної реєстрації Статуту у відповідності до вимог законодавства України.
13. Затвердження Положень Банку «Про Наглядову раду Банку», «Про Правління Банку», «Про Ревізійну комісію (Ревізора) Банку.
14.Щодо членствав Незалежній асоціації банків України (Голова Ради Асоціації Тімонькін Б.В.)
Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення Загальних зборів - 14 квітня 2012 року за місцем проведення Загальних зборів. Час початку реєстрації: 09 год.30 хв.. Час закінчення реєстрації: 9 год.50 хв.
Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), для уповноважених представників – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник Юридичного управління Банку Квашнін Олександр Сергійович.
Пропозиції щодо Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів приймаються до 24 березня 2012 року
Телефон для довідок: (062) 297-40-02

Голова Наглядової Ради Фрумін І.Х.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***


Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 161320 96204
Основні засоби 32501 33008
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 214 203
Грошові кошти та їх еквіваленти 21812 22777
Нерозподілений прибуток 18 1021
Власний капітал 47829 47813
Статутний капітал 33587 33587
Довгострокові зобов’язання 45793 8729
Поточні зобов’язання 67698 39662
Чистий прибуток (збиток) 18 130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3358696077 3358696077
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 87

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» №48 від 13.03.2012 року.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління
_____________
(підпис)
О.В.Долженко
(ініціали та прізвище керівника)


М. П.
14.03.2012р.
(дата)