Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 07.03.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства: Україна, 01001, місто Київ, площа І. Франка, 5, код за ЄДРПОУ 00131305
(далі також «Товариство»)
повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
відбудуться 12 квітня 2012 року о 9 год.45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2. Звіт Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про надання дозволів на вчинення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» шляхом його викладення в новій редакції.
10. Про скасування Положень про Наглядову раду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Загальні збори ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
11.Затвердження щорічного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», призначених на 12 квітня 2012 року, складається станом на 24 годину «06» квітня 2012 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 12 квітня 2012 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» - «28» лютого 2012 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 12 квітня 2012 року з 08-45 години до 09-30 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»: Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з 8-45 години до 9-45 години. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративної політики Заїка О.С, тел. 207-61-24.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Особа, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», призначених на 12 квітня 2012 року, - ТОВ «УПР- ФІНАНС». Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, 11. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 09.00 до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2011 рік
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 5 795 503 5 102 411
Основні засоби 2 988 561 2 699 611
Довгострокові фінансові інвестиції 9 163 9 249
Запаси 197 872 138 463
Сумарна дебіторська заборгованість 1 406 006 1 127 079
Грошові кошти та їх еквіваленти 437 260 525 767
Нерозподілений прибуток -2 219 310 -835 225
Власний капітал 3 151 030 2 361 926
Статутний капітал 27 091 27 091
Довгострокові зобов'язання 759 515 675 700
Поточні зобов'язання 3 642 911 2 455 982
Чистий прибуток (збиток) -1 375 272 159 025
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 436 13 243
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 207-61-24.
Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №46 від 07.03.2012