Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 02.03.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна,127, поштовий індекс: 50045
Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться
05 квітня 2012 р. о 12- 00 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік.
Реєстрація акціонерів відбудеться 05 квітня 2012 р. з 9 -30 год. до 11 -30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 30 березня 2012р.
З документами щодо питань порядку денного можна ознайомитись особисто в робочі дні з 14-00 до 16-00 за місцезнаходженням товариства: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, кімната № 404, відповідальна особа – начальник юридичного відділу, тел.: (056) 404-06-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 441131 445347
Основні засоби 336944 357283
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 68665 65825
Сумарна дебіторська заборгованість 13524 6045
Грошові кошти та їх еквіваленти 140 79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -95589 -93503
Власний капітал 284674 303690
Статутний капітал 166789 166789
Довгострокові зобов'язання 3441 21451
Поточні зобов'язання 151043 118576
Чистий прибуток (збиток) -2913 -26464
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2647440 2647440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1277 1273
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2012 р. «Бюлетень Цінні папери України» № 40