Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 01.03.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

Правління ПАТ «Банк «Український капітал» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» квітня 2012 року о 14.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням банку: м.Київ, пр-т Перемоги, 67

Реєстрація учасників здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації з 13.00 до 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 02.04.2012 року 24.00
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії .
2. Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі –Банк) за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2011 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2012 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками 2011 року.
8. Про приведення внутрішніх документів банку у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» , а саме:
- затвердження Положення про Загальні збори акціонерів банку у новій редакції;
- затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції;
- затвердження Положення про Правління банку у новій редакції;
- затвердження Положення про Ревізійну комісію банку у новій редакції.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги,67, каб.405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів банку, які будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Банку.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
(тис. грн.)
на 31.12.2011 р. на 31.12.2010 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 52271 43609
Кошти в інших банках 254145 571205
Торгові цінні папери 80336 20060
Цінні папери в портфелі банку на продаж 17842 17791
Кредити та заборгованість клієнтів 263800 238471
Основні засоби і нематеріальні активи 48294 49483
Інвестиційна нерухомість - 198
Інші фінансові активи 249461 171271
Інші активи 1137 430
Усього активів 967286 1112518
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 317239 551671
Кошти клієнтів 271930 276116
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток - 281
Відстрочені податкові зобов’язання 24 8869
Резерви за зобов’язаннями - -
Інші фінансові зобов`язання 247064 174690
Інші зобов`язання 20687 70
Усього зобов`язань 856944 1011697
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 64800 60000
Резервні та інші фонди банку 44372 35701
Нерозподілений прибуток минулих років 263 3966
Прибуток звітного року, що очікує затвердження 907 1154
Усього власного капіталу 110342 100821
Усього пасивів 967286 1112518
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000 60000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 164 167
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 39 від 01.03.2012 р.