Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Про проведення річних загальних

Дата здійснення дії: 14.03.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67 03062
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

Правління ПАТ «Банк «Український капітал» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
21 квітня 2011 року о 14.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням банку: м.Київ, пр-т Перемоги, 67
Реєстрація учасників здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації з 13.00 до 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 15.04.2011 року 24.00
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі –Банк) за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2010 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.
6. Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих років.
8. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
9. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
10. Затвердження змін до Статуту Банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
11. Призначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
12. Обрання членів Наглядової ради банку.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги,67, каб.405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів банку, які будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Банку.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
(тис. грн.)
на 31.12.2010 р. на 31.12.2009 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 43609 192069
Кошти в інших банках 571205 121673
Торгові цінні папери 20060 -
Цінні папери в портфелі банку на продаж 17791 23530
Кредити та заборгованість клієнтів 238471 255394
Основні засоби і нематеріальні активи 49483 50730
Інвестиційна нерухомість 198 262
Інші фінансові активи 171271 21581
Інші активи 430 350
Усього активів 1112518 665589
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 551671 303846
Кошти клієнтів 276116 232054
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 281 70
Відстрочені податкові зобов’язання 8869 9058
Резерви за зобов’язаннями - -
Інші фінансові зобов`язання 174690 20857
Інші зобов`язання 70 83
Усього зобов`язань 1011697 565968
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 60000 60000
Резервні та інші фонди банку 35701 35580
Нерозподілений прибуток минулих років 3966 2548
Прибуток звітного року, що очікує затвердження 1154 1493
Усього власного капіталу 100821 99621
Усього пасивів 1112518 665589
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000 60000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 167 148
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2011 р. у газеті "Бюлетень . Цінні папери України №46