Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 28.02.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна,127, поштовий індекс: 50045
Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

1. Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» відбудуться 20 квітня 2011 р. о 12- 00 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127.
2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2011 р. з 9 -30 год. до 11 -30 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2011 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
2.Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2010 рік.
3.Затвердження звіту і висновку ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік.
4.Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2010 рік.
5.Затвердження порядку покриття збитків за 2010 рік.
6.Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зі зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.
7.Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів товариства.
8.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду товариства.
9.Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства.
10.Затвердження Положення про інформаційну політику товариства.
11.Затвердження Кодексу корпоративного управління товариства.
12.Затвердження Положення про Виконавчий орган товариства.
13.Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядову раду товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Наглядової ради товариства.
14.Визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Ревізійної комісії товариства.

5. З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням товариства. Довідки за телефоном: (056) 404-06-49.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 445246 267606
Основні засоби 357283 183584
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 5944 12533
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 463
Нерозподілений прибуток -93454 -67503
Власний капітал 303739 152666
Статутний капітал 166789 166789
Довгострокові зобов'язання 21451 24012
Поточні зобов'язання 118426 89488
Чистий прибуток (збиток) -26415 -27292
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2647440 2647440
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1273 1261

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.02.2011 р. «Бюлетень Цінні папери України» № 37

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Попрожук О.О.
04.03.2011 р.