Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 21.02.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

«ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ «КИЇВЕНЕРГО»
Повідомляємо, що на вимогу акціонера, що володіє більше 10-ти % акцій, чергові загальні збори акціонерів АК «Київенерго» відбудуться 5 квітня 2011 року о 09:45 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, сьомий поверх (актовий зал адміністративної будівлі філіалу «Теплоелектроцентраль №6 Київенерго»).
До порядку денного чергових загальних зборів акціонерів включені такі питання:
1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу АК «Київенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності компанії на 2011 рік.
3. Звіт спостережної ради АК «Київенерго» за 2010 рік.
4. Звіт ревізійної комісії АК «Київенерго» за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності АК «Київенерго» за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «Київенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Компанії на 2011 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи АК «Київенерго» у 2010 році.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту АК «Київенерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Компанії .
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів АК «Київенерго».
10. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів наглядової ради ПАТ «Київенерго» членами спостережної ради АК «Київенерго».
11. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів ревізійної комісії ПАТ «Київенерго» членами ревізійної комісії АК «Київенерго».
12. Про відкликання виконавчого органу АК «Київенерго» та утворення виконавчого органу ПАТ «Київенерго».
13. Вирішення питання про обрання осіб на посаду виконавчого органу ПАТ «Київенерго».
14. Про надання дозволів на вчинення Товариством значних правочинів, правочинів щодо яких є зацікавленість та погодження правочинів, що були здійснені Товариством у 2010 році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АК «Київенерго» за 2010 рік (тис. грн.)
Найменування показника 2010 рік
звітний період попередній період
Усього активів * 4998110
Основні засоби * 2642914
Довгострокові фінансові інвестиції * 17072
Запаси * 184131
Сумарна дебіторська заборгованість * 1689581
Грошові кошти та їх еквіваленти * 143165
Нерозподілений прибуток * -980943
Власний капітал * 2351168
Статутний капітал 27091 27091
Довгострокові зобов’язання * 892623
Поточні зобов’язання * 2323677
Чистий прибуток (збиток) * -617260
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108364280 108364280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13243 13809
* - інформація буде надана на загальних зборах акціонерів, у зв’язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 подання річної фінансової звітності проводиться до 20 лютого 2011 року.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» відбудеться з 08:45 до 09:30 у день скликання чергових загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, перший поверх адміністративної будівлі філіалу «Теплоелектроцентраль №6 Київенерго». Учасники чергових загальних зборів акціонерів повинні мати при собі паспорт та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції АК «Київенерго». Представники акціонерів можуть взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05.04.2011.
Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та інших довідок звертатися за телефоном (044) 207-61-24.
ПРАВЛІННЯ»

Голова правління Е.С. Соколовський