Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічний договір про надання послуг з управління профілем компанії

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВИЙ СВІТ», в подальшому «Виконавець», в особі Директора Лиходіда С.О., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом підписання Заяви-приєднання, в подальшому «Клієнт», з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони і окремо як Сторона, уклали цей Договір (надалі Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є договором приєднання (ст. 634 ЦК України) і може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до всіх його умов в цілому.
1.2. Цей Договір укладається безпосередньо з Клієнтом або через його уповноваженого представника, який повинен надати документ, що посвідчує його особу і документ, яким він уповноважений на укладання Договору.
1.3. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписантами, що його представляють, умов цього Договору.
1.4. Порядок надання послуг визначається цим Договором.
1.5. Клієнт підтверджує, що він ознайомився і погоджується з умовами даного Договору.

2. Предмет Договору

2.1. У відповідності з цим Договором Виконавець надає Клієнту, а Клієнт приймає та оплачує послуги з управління профілем компанії Клієнта, що розміщений на Інформаційному ресурсі у мережі Інтернет на веб-сайті https://www.stockworld.com.ua/ (в подальшому – «Інформаційний ресурс»), на умовах, визначених цим Договором, та включає в себе можливість:
2.1.1. додавання логотипу та елементів фірмового стилю Клієнта;
2.1.2. розміщення необмеженої кількості прес-релізів Клієнта;
2.1.3. розміщення необмеженої кількості заходів Клієнта у відповідному розділі Інформаційного порталу;
2.1.4. публікації на порталі 4 (чотирьох) статей іміджевого характеру Клієнта протягом календарного року;
2.1.5. додавання в профілі нових розділів для публікації різної текстової інформації, завантаження файлів з фото, pdf-документів.
2.2. Порядок, строки та інші умови надання послуг визначаються цим Договором.

3. Порядок замовлення та надання послуг

3.1. Для замовлення послуг Клієнт проходить процедуру реєстрації на Інформаційному ресурсі за допомогою логіну, який в подальшому буде використовуватись Клієнтом для управління профілем компанії, після чого створює новий профіль компанії або обирає існуючий профіль компанії.
3.2. Після створення Клієнтом на Інформаційному ресурсі нового профілю компанії або обрання вже існуючого та ознайомлення з умовами надання послуг Клієнту автоматично формуються документи: Заява-приєднання до Договору (далі – Заява-приєднання), рахунок-фактура для оплати послуг (далі – Рахунок), Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) (далі – Акт).
3.3. Клієнт роздруковує з Інформаційного ресурсу текст Заяви-приєднання, Рахунок та Акт, підписує та направляє Виконавцю на поштову адресу, зазначену в розділі 9 Договору, у 2 (двох) примірниках.
3.4. Профіль компанії Клієнта активується Виконавцем виключно після отримання оригіналів підписаних документів, зазначених в п. 3.3. Договору, та оплати Клієнтом Рахунку, протягом 1 (одного) робочого дня терміном на 1 (один) рік з дати активації.
3.5. Не приймаються до розгляду документи, які мають підчистки, помарки, дописки, закреслені слова, інші виправлення чи написи, а також пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.
3.6. У разі ненадання Клієнтом оригіналу підписаного Акта, він вважається узгодженим та підписаним з боку Клієнта, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту активації профілю компанії Клієнта він (Клієнт) не надіслав обґрунтованої відмови від приймання послуг.
3.7. При зміні будь-яких даних Клієнта, що внесені до Заяви-приєднання, з метою недопущення порушення прав та інтересів третіх осіб, Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Виконавця про такі зміни, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідних змін.
3.8. Доступ Клієнта до профілю компанії Клієнта здійснюється через Інформаційний ресурс шляхом використання логіну, зазначеного у Заяві-приєднанні.
3.9. Консультації з питань отримання послуги надаються фахівцями Виконавця представникам Клієнта виключно за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, факсом, електронною поштою).
3.10. У випадку закінчення оплаченого періоду користування послугою доступ Клієнта до профілю компанії блокується.
3.11. Доступ до профілю компанії Клієнта може бути автоматично подовжений за умови оплати послуг на наступний термін.
3.12. При подовженні терміну дії Договору та розблокуванні доступу до профілю компанії Клієнта строк дії доступу обліковуються від дати наступного дня за днем блокування доступу, незалежно від дати надходження оплати.

4. Вартість та порядок оплати Послуг

4.1. Загальна вартість послуг, зазначених в п.2.1 Договору, становить 2 400,00 грн. (дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ.
4.2. Оплата послуг здійснюється на підставі Рахунку Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати формування Рахунку шляхом безготівкового перерахування Клієнтом коштів на поточний рахунок Виконавця, що зазначений у цьому Договорі та реквізитах Рахунку.
4.3. Датою належного виконання грошових зобов’язань Сторони визначають дату надходження коштів у розмірі, що зазначений у Рахунку на поточний рахунок Виконавця.
4.4. Моментом надання послуг є дата активації профілю компанії Клієнта, зазначена в Акті. 
4.5. Про зміну вартості послуг, умов оплати Виконавець повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті https://www.stockworld.com.ua/.
4.6. У разі зміни тарифних планів, протягом строку дії цього Договору, перерахунок вже оплачених послуг не проводиться.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Клієнт зобов’язується:
5.1.1. Перед укладанням цього Договору ознайомитись з його умовами.
5.1.2. Виконувати вимоги, передбачені цим Договором.
5.1.3. Надавати повні, достовірні відомості та інформацію відповідно до цього Договору у ході замовлення, отримання та користування послугою.
5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Рахунки за послуги Виконавця, що становлять предмет цього Договору.
5.1.5. Не використовувати Інформаційний ресурс способом, що порушує українське чи міжнародне законодавство, що включає та не обмежується, розміщенням чи поширенням інформації, яка порушує гідність та честь фізичної особи, а також ділову репутацію фізичної та юридичної особи.
5.1.6. Письмово повідомляти Виконавця про зміну будь-яких даних Клієнта, що внесені до Заяви-приєднання не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідних змін з метою недопущення порушення прав та інтересів третіх осіб.
5.1.7. Не використовувати Інформаційний ресурс для проникнення в комп’ютерну мережу Виконавця для отримання неавторизованого доступу в будь-яку іншу комп’ютерну мережу;
5.1.8. Не публікувати та не передавати ніякої інформації або програмного забезпечення, які містять у собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них.
5.1.9. Використовувати послуги Виконавця тільки легальним шляхом відповідно до норм чинного законодавства та правил ділової етики.
5.1.10. Направити на поштову адресу Виконавця, зазначену в розділі 9 Договору, підписані в двох примірниках оригінали документів, зазначених в п. 3.3 даного Договору.

5.2. Клієнт має право:
5.2.1. На розміщення інформації, зазначеної в п.2.1 цього Договору.
5.2.2. Вимагати від Виконавця належного виконання умов цього Договору.

5.3. Виконавець зобов’язаний:
5.3.1. Активувати профіль компанії Клієнта на Інформаційному ресурсі, у разі виконання Клієнтом п.3.3 цього Договору.
5.3.2. Проводити технічні роботи з обслуговування Інформаційного ресурсу виключно у неробочий час.
5.3.3. У випадку появи технічних збоїв у роботі Інформаційного ресурсу невідкладно вживати всі необхідні заходи для відновлення нормальної роботи Інформаційного ресурсу.
5.3.4. Своєчасно попереджати Клієнта про внесення змін до Договору, в тому числі про зміну вартості послуг Виконавця шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті https://www.stockworld.com.ua/
5.3.5. Не розголошувати інформацію Клієнта, яка може стати відомою Виконавцю при наданні послуг відповідно до цього Договору, третім особам.
5.3.6. Направити на поштову адресу Клієнта підписаний примірник Акту, зазначеного в п. 3.3 даного Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту їх отримання від Клієнта.

5.4. Виконавець має право:
5.4.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору.
5.4.2. Призупиняти надання послуг Клієнту, шляхом блокування доступу Клієнта до його профілю компанії, у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору та несплати Клієнтом рахунку Виконавця.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.3. Клієнт несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної на своєму профілі компанії.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за інформацію (контент), яка міститься на профілі компанії Клієнта.
6.5. Клієнт несе відповідальність за дії як своїх співробітників, так і третіх осіб, які отримали доступ до користування профілем компанії, мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник по її провині), як за свої особисті.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Клієнту неналежною роботою Інформаційного ресурсу у разі, якщо така неналежна робота була викликана “хакерськими атаками”, дією “вірусних програм” або неякісним (не ліцензованим) програмним забезпеченням Клієнта.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Клієнту та (або третім особам) у разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом цього Договору та чинного законодавства України.

7. Форс-мажорні обставини та порядок розв’язання спорів

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин, таких, як пожежа, повінь, землетрус, інше стихійне лихо, військові дії, дія надзвичайного стану, блокада, громадські масові зворушення, страйків, аварій на транспорті, диверсій, розпоряджень Державних органів влади, або інших обставин, які не залежать від волі Сторін, за умови, що дані обставини безпосередньо впливають на виконання їх зобов’язань, і їх неможливо було передбачити на момент укладання цього Договору.
7.2. Сторона, що через зазначені вище обставини не може в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, повинна в строк не більше 5 (п’яти) днів письмово сповістити про це іншу Сторону, а в строк до 10 (десяти) днів надати відповідні документи, які це підтверджують.
7.3. Несвоєчасне (пізніше 5-ти днів) повідомлення про існування обставин форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.
7.4. Достатнім доказом існування обставин форс-мажору є довідки компетентних органів влади.
7.5. У випадку, якщо вищезгадані обставини будуть діяти більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін може письмово сповістити іншу про повне або часткове припинення дії цього Договору, що звільняє Сторони від взаємних зобов’язань, за винятком проведення взаєморозрахунків у частині вже виконаних Сторонами зобов’язань.

8. Термін дії Договору, порядок його припинення та розірвання

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Виконавцем підписаної Клієнтом Заяви-приєднання та діє протягом 1 (одного) календарного року з моменту активації профілю компанії Клієнта.
8.2. Договір вважається автоматично подовженим на термін, що оплачений Клієнтом відповідно до п. 3.11 цього Договору.
8.3. Дія цього Договору достроково припиняється:
· за обопільної згоди сторін;
· за рішенням суду, що набрало чинності;
· через невиконання Замовником своїх зобов’язань;
· з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Дію цього Договору може бути припинено за взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює припинення Договору зобов’язана повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору.
8.5. Сторони мають право розірвати цей Договір у разі систематичного невиконання будь-якою з Сторін його умов.
8.6. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця за умови блокування профілю компанії Клієнта більш ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів та не продовження терміну дії Договору протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту блокування доступу Клієнта відповідно до п. 3.10 цього Договору.
8.7. За умови розірвання Договору за ініціативи Клієнта та у випадку, передбаченому п. 8.6 Договору оплата за послуги Виконавця Клієнту не повертається.
8.8. У разі дострокового припинення чи розірвання цього Договору доступ Клієнта до профілю компанії блокується в день припинення (розірвання) Договору.
8.9. У випадках, не врегульованих цим Договором та додатками до нього, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВИЙ СВІТ»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38915898
п/р 26002455005230 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528
ІПН 389158926591
Місцезнаходження: 04086, м. Кив, вул. Олени Теліги, 41
Адреса для листування: м. Київ, пров. Лабораторний, буд.1, оф. 271
connect@stockworld.com.ua