Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.03.2016 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
473
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство «Українська іноваційно-фінансова компанія»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

місцезнаходження якого: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-А.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», що відбудуться 30 березня 2016 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, 5-й поверх, (кімната 502).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «УІФК», буде складено станом на 24 годину 24 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
 13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
 14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Госпітальна 4а, кімната 201 (2 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Хомінська Людмила Іванівна.

Телефон для довідок: /044/ 495-23-74.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «УІФК»

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «УІФК» за 2015 рік

Тис.грн.

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів

1 177 501

1 490 913

Основні засоби

38 517

41 267

Довгострокові фінансові інвестиції

40 106

48 868

Запаси

133

128

Сумарна дебіторська заборгованість

1 040 295

477 339

Грошові кошти та їх еквіваленти

24 823

3 577

Нерозподілений прибуток

-1 970 407

-1 151 016

Власний капітал

- 1 404 123

-569 103

Статутний капітал

500 000

500 000

Довгострокові зобов'язання

2 351 434

1 889 452

Поточні зобов'язання

230 190

170 564

Чистий прибуток (збиток)

-819 391

-901 527

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 000

5 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

31

45

 

Генеральний директор                                            О.В. Бобриньов

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: