Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.04.2016 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
291
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство “Продцентр”

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 01549863), місцезнаходження м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - загальні збори), які призначені на 22 квітня 2016 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського, буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера Товариства (кабінет №4 ). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв., реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 09 год.00 хв. до 09 год. 50 хв. 22 квітня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

9. Про вчинення Товариством значного  правочину.

10. Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) від імені Товариства значного правочину.

11. Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) від імені Товариства значних правочинів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, відповідні довіреності. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгалтера Товариства  за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, буд. 61 (кабінет №4) на підставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Пахова Інна Сергіївна(телефон (0412)36-22-30). Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

Усього активів

2382

2439

Основні засоби

403

445

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

129

119

Сумарна дебіторська заборгованість

483

376

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

105

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

546

609

Власний капітал

1480

1543

Статутний капітал

934

934

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

902

896

Чистий прибуток (збиток)

-61

-273

Середньорічна кількість акцій, шт.

3737492

3737492

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

25

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17 березня 2016 року в №48 (4336) офіційного друкованого органу: Бюлетень "Цінні папери України"

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Толоконнікова Г.К. 17 березня 2016 року

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: