Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.04.2015 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
406
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство “Продцентр”

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 01549863, місцезнаходження м. Житомир, вул. Котовського, буд.61) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - загальні збори), які призначені на 22 квітня 2015 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського, будинок №61, в кабінеті головного бухгалтера Товариства (кабінет №4 ). Початок загальних зборів о 10-00 год., реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 09-00 год. до 09-50 год. 22 квітня 2015 року. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році. 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Затвердження балансу Товариства за 2014 рік. 8.Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році. 9.Затвердження договорів (право чинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства. 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, відповідні довіреності. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгалтера Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, буд. 61 (кабінет №4) на підставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Пахова Інна Сергіївна. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 16 квітня 2015 року. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн. Найменування показника 2013 рік 2014 рік Усього активів 2855 2439 Основні засоби 481 445 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 161 119 Сумарна дебіторська заборгованість 687 376 Грошові кошти та їх еквіваленти 102 105 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 945 609 Власний капітал 1879 1543 Статутний капітал 934 934 Довгострокові зобов'язання 12 0 Поточні зобов'язання 964 896 Чистий прибуток (збиток) 7 -273 Середньорічна кількість акцій, шт. 3737492 3737492 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 25 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2015 року в №50 (2054) офіційного друкованого органу: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: