Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.04.2016 | 11:00 - 13:00
Корпоративные
193
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Пологівський олійноекстракційний завод"

До уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Пологівський олійноекстракційний завод»!

    Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що 08 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбудуться чергові Загальні збори Товариства (надалі - Збори).
    Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться 08 квітня 2016 року з 09-30 до 10-30 години на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.
    Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 04 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства. Про затвердження Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.
11. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про попереднє схвалення (про попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.
16. Про попереднє схвалення (про попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.*

Найменування показника

період

звітний 

попередній 

Усього активів  

1120761

931496

Основні засоби  (балансова вартість)

275113

263209

Довгострокові фінансові інвестиції  

18747

18755

Запаси 

545057

389777

Сумарна дебіторська заборгованість  

237357

216968

Грошові кошти та їх еквіваленти 

44487

42787

Нерозподілений прибуток 

260780

120964

Власний капітал 

407002

274634

Статутний капітал 

15516

15516

Довгострокові зобов'язання 

2857

82694

Поточні зобов'язання 

710902

574168

Чистий прибуток (збиток)

132378

(12421)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

486400

486400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

891

881

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Зборах.

    Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дня проведення Зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 08-00 до 17-00 години за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юридичного управління), а в день проведення Зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань).
    Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є член Наглядової Ради Товариства, начальник юридичного управління Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.
   Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Голова Правління ПАТ «Пологівський ОЕЗ» О.В. Закарлюка

   Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 03.03.2016р. в №43 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: