Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.04.2015 | 11:00 - 13:00
Корпоративные
248
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Пологівський олійноекстракційний завод" "

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»! Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код 00384147, місцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що 17 квітня 2015 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбудуться чергові Загальні збори Товариства (надалі - Збори). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться 17 квітня 2015 року з 09-30 до 10-30 години на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 13 квітня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. 7. Про розподіл збитків Товариства. 8. Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень. 11. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради. 14. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 15. Про кредит, заставу, іпотеку, страхування, поруку (в тому числі майнову поруку), а також про можливе відчуження майна Товариства для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов правочинів щодо кредитування Товариства, застави, іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки). Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких правочинів. 16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів. 17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.* Найменування показника період звітний попередній Усього активів 931496 873579 Основні засоби (балансова вартість) 263209 270430 Довгострокові фінансові інвестиції 18755 18755 Запаси 389777 363348 Сумарна дебіторська заборгованість 216968 172987 Грошові кошти та їх еквіваленти 42787 39510 Нерозподілений прибуток 120964 134030 Власний капітал 274634 287700 Статутний капітал 15516 15516 Довгострокові зобов'язання 82694 47493 Поточні зобов'язання 574168 537936 Чистий прибуток (збиток) (12421) 37412 Середньорічна кількість акцій (шт.) 486400 486400 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 881 834 * Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Зборах. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дня проведення Зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 08-00 до 17-00 години за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юридичного управління), а в день проведення Зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є член Правління Товариства, начальник юридичного управління Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. УВАГА! Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ТОВАРИСТВА. З метою недопущення застосування зазначених законодавчих обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у Зборах, які відбудуться 17 квітня 2015 року, Товариство наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах в строк до 13 квітня 2015 року (до дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах). За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися до депозитарної установи ТОВ «Пологівський реєстратор» за телефоном: (06165) 3-11-58. Голова Правління ПАТ «Пологівський ОЕЗ» О.В. Закарлюка Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 05.03.2015 року в бюлетні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №44(2048).

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: