Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2016 | 14:00 - 16:00
Корпоративные
486
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

 

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 14:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 11:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «25» квітня 2016 року о 13:45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів -   «19» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

3) Звіт Наглядової  ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу Товариства.

7) Зміна найменування Товариства.

8) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

13) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

15) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством порук, схвалення їх умов та прийняття рішення про надання Товариством відповідних порук.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний         2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

43 711 597

34 162 078

Основні засоби

27 048 356

21 858 410

Довгострокові фінансові інвестиції

421 749

337 896

Запаси

3 069 796

3 479 205

Сумарна дебіторська заборгованість

11 447 312

7 671 279

Грошові кошти та їх еквіваленти

572 682

154 285

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4 149 436)

(4 081 593)

Власний капітал

23 207 851

18 583 685

Статутний капітал

3 092 815

3 092 815

Довгострокові зобов’язання

5 570 401

4 651 874

Поточні зобов’язання

14 790 079

10 785 754

Чистий прибуток (збиток)

(1 585 924)

453 615

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 371 260 750

12 371 260 750

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22 371

26 798

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, кабінет начальника відділу з управління корпоративними правами юридичного управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Атаманюк Наталія Володимирівна.

 

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

 

Телефони для довідок Товариства:  (0629) 56-37-08, 56-33-33.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»:  (050) 425-00-78.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «14» березня 2016 року у офіційному друкованному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Бюлетень. Цінні папери України № 45 (4333).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» __________________ Ю.А. Зінченко

14.03.2016

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: