Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.04.2015 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
545
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК»

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» (ПАТ «МАРФІН БАНК») (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК», проведення яких призначено на 15 квітня 2015 року о 15.00 год. за адресою: 68003, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, кабінет № 1. Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 14-00 год. 15 квітня 2015 року за місцем проведення річних Загальних зборів. Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 14-45 год. 15 квітня 2015 року за місцем проведення річних Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 08 квітня 2015 року (станом на 24-00 год.). Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК». 2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «МАРФІН БАНК» за 2014 фінансовий рік. 3. Затвердження звіту про діяльність Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» за 2014 фінансовий рік. 4. Затвердження звіту Правління ПАТ «МАРФІН БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 фінансовий рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «МАРФІН БАНК» (у тому числі його філій) за 2014 фінансовий рік, а також звіту та висновків зовнішнього аудитора. 6. Розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК», (тис.грн.) Найменування показника Період 2014 рік / 2013 рік Усього активів 2 666 688 / 2 595 677 Основні засоби 154 886 / 156 226 Довгострокові фінансові інвестиції 825 559 / 882 999 Запаси 160 744 / 172 498 Сумарна дебіторська заборгованість 4 001 / 2 822 Грошові кошти та їх еквіваленти 554 564 / 496 447 Нерозподілений прибуток - / - Власний капітал 582 916 / 709 415 Статутний капітал 435 000 / 435 000 Довгострокові зобов’язання 185 422 / 216 029 Поточні зобов’язання 1 884 650 / 1 670 233 Чистий прибуток(збиток) (142 814) / (144 311) Середньорічна кількість простих акцій, шт. 43 480 005 / 43 480 005 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - / - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - / - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 850 / 980 Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» за адресою: 68003, Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28, кабінет № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Посадовою особою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК», відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів є Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» Гой Костянтин Геннадійович. Безпосереднє ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов’язаними з порядком денним річних Загальних зборів, здійснює керуючий Центральним відділенням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» у м.Іллічівську Дацюк Микола Олександрович. Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України на право участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК». Довідки за телефоном: (048) 786-95-42. Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому видані Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48(2052) від 12.03.2015 12.03.2015

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: