Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.04.2016 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
400
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК"

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

Шановні Акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (далі – Банк), місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2016 року о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до     14-45 години.

Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством.

Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «06» квітня 2016 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань. Відповідальна особа – Сайко Ю.В.

Порядок денний

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Акціонерів.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.
 3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів Акціонерів.
 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 6. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 7. Затвердження річного звіту за 2015 рік.
 8. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2015 рік.
 9. Розподіл прибутку за 2015 рік.
 10. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.
 11. Збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
 12. Випуск акцій нової номінальної вартості.
 13. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
 14. Визначення уповноважених осіб на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту в новій редакції.
 15. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
 16. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.
 17. Обрання членів Наглядової Ради.
 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

З повагою, Наглядова Рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

за 2015 рік 

(тис. грн.)

Найменування показника 

2015 рік

2014 рік

Усього активів

272 626

143 455

Основні засоби

20 739

10 779

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

30

39

Сумарна дебіторська заборгованість

814

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

21 463

13 142

Нерозподілений прибуток

17 340

3 032

Власний капітал

139 100

124 786

Статутний капітал

112 417

112 417

Довгострокові зобов'язання

16 645

2 486

Поточні зобов'язання

116 881

16 183

Чистий прибуток (збиток)

13 874

317

Середньорічна кількість акцій (шт.)

101 276 684

101 276 684

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

188

31

Голова Правління             ______________                В.М. Березовик

                                                             М. П.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: