Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.03.2015 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
500
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів банку. Загальні збори акціонерів банку відбудуться 12 березня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 1-й поверх, зал «Київ-1». Початок зборів о 15-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 12 березня 2015 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 05 березня 2015 року. Для участі у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членів лічильної комісії. 2. Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік. 3. Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік. 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». 5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік та заходи за результатами їх розгляду. 6. Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та покриття збитків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік. 7. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 2015 рік. Акціонери банку, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до банку у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 900 до 1300 та з 1400 до 1800) за місцезнаходженням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 10-й під’їзд, 2 поверх, кімната 1. У день проведення річних Загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 1-й поверх, зал «Київ-1». Посадові особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Гриджук Дмитро Миколайович та Директор юридичного департаменту Олійник Василь Олексійович. Довідки за телефонами: (044) 428-97-51. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»* (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний (31.12.2014) Попередній (31.12.2013) Усього активів 9 044 240 8 822 107 Основні засоби 121 156 193 340 Довгострокові фінансові інвестиції 0 166 782 Запаси 248 231 83 031 Сумарна дебіторська заборгованість 66 091 424 228 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 367 199 1 365 054 Нерозподілений прибуток (344 279) (201 078) Власний капітал 558 807 707 688 Статутний капітал 828 828 828 828 Довгострокові зобов'язання 4 629 384 4 808 801 Поточні зобов'язання 2 074 382 1 507 228 Чистий прибуток (збиток) (142 824) 7 327 Середньорічна кількість акцій (шт.) 724 500 724 500 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 514 1 751 * рекомендована форма відповідно до рішення ДКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів» № 324 від 26.05.2006р. Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 24 (2028) від 05.02.2015р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: