Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.04.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
525
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк"

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбудуться 06 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 06 квітня 2015 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 31 березня 2015 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: - 1. Обрання секретаря Загальних зборів, обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів. - 2. Звіт Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради. - 3. Звіт Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. - 4. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2014 році. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. - 5. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2014 рік, затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора. - 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. - 7. Визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». - 8. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. - 9. Випуск акцій нової номінальної вартості. - 10. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту. - 11. Призначення уповноваженого органу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», якому надаються повноваження щодо: персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення, забезпечення проведення випуску акцій нової номінальної вартості, забезпечення проведення викупу акцій у акціонерів, які використовують своє право вимоги щодо обов’язкового викупу належних їм акцій. - 12. Дострокове припинення повноважень Спостережної Ради. - 13. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради. - 14. Обрання членів Спостережної Ради. - 15. Обрання Голови Спостережної Ради з числа обраних членів Спостережної Ради. - 16. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. - 17. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії. - 18. Обрання членів Ревізійної комісії. - 19. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії. - 20. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою і членами Спостережної Ради та головою і членами Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів. - 21. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Спостережну раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління Кот З.П. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Спостережної Ради та Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиції подаються не пізніше 16.03.2015, а щодо кандидатів до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії - не пізніше 29.03.2015 за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн): Найменування показника__На 01.01.2015 р.__На 01.01.2014 р. Усього активів__562 539__664 727 Грошові кошти та їх еквіваленти __94 800__224 938 Кошти в інших банках__5 770__- Кредити та заборгованість клієнтів__406 038__383 747 Цінні папери в портфелі банку на продаж__39 143__39 110 Основні засоби та нематеріальні активи __4 883__6 107 Усього зобов‘язань__460 030__566 772 Кошти банків__70 910__156 614 Кошти клієнтів__317 901__363 224 Нерозподілений прибуток __4 838__5 006 Власний капітал __102 509__97 955 Статутний капітал *__96 400__91 753 Чистий прибуток (збиток) __4 837__4 085 Середньорічна кількість акцій (шт.) __94 966__93 268 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) __-__4 647 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду __-__4 647 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) __102__114 * - Зазначена сума статутного капіталу 91753 тис. грн. враховує викуп пакету простих іменних акцій в кількості 4647 шт. загальною номінальною вартістю 4647 тис. грн. на загальну суму 4647 тис. грн., проведений у 2013 році відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 22.04.2013. Зареєстрований та сплачений акціонерний капітал банку станом на 01.01.2014 становив 96400 тис. грн. 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)): 06.03.2015, № 41 (4085), «Бюлетень. Цінні папери України» Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління З.П.Кот

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: