Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.04.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
370
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Хіммет"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «07» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:30 год. до 11:45 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІММЕТ» за 2014 рік (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 114670 99317 Основні засоби - - Довгострокові фінансові інвестиції 3465 2565 Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 72431 74060 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6 Нерозподілений прибуток 3 2 Власний капітал 98570 98568 Статутний капітал 98564 98564 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 16100 749 Чистий прибуток (збиток) 2 1 Середньорічна кількість акцій (шт.) 98564000 98564000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2 В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пашковська О.М. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2015р. №43

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: