Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | 11:00 - 13:00
Корпоративные
283
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство"Херсонська теплоелектроцентраль"

Повідомлення про проведення загальних зборів

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00131771

1.4. Місцезнаходження емітента : 73000 м.Херсон шосе Бериславське,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0552-35-24-82; 35-24-42

1.6. Електронна поштова адреса емітента: olya@tec.ks.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: tec.kherson.ua

Текст повідомлення

I. Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі "Збори") 28 квітня 2016 року об 11.00 годині у приміщенні ПАТ "Херсонська ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.

II. Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення Зборів за адресою їх проведення з  10:00 год. до 11:00 год.

III. Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 годину22квітня 2016 року.

IV. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства;
 2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства;
 4. Затвердження річного звіту Товариства;
 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (Договори постачання природного газу на ОЗП 2016-2017 рр.);
 9. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік;
 10. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
 11. Прийняття рішення щодо оплати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

 V. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. Грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2015рік

Попередній 2014рік

Усього активів

294525

222801

Основні засоби

101577

78843

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14140

8367

Сумарна дебіторська заборгованість

158177

105100

Грошові кошти та їх еквіваленти

3082

13060

Нерозподілений прибуток

-162014

-108562

Власний капітал

-61604

-5208

Статутний капітал

29742

29742

Довгострокові зобов'язання

39

-

Поточні зобов'язання

356090

228009

Чистий прибуток (збиток)

-51424

15629

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

524

525

VI.З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, юридичний відділ у  робочі  дні (з понеділка по четвер),  робочий  час (з 07:30 год. до 16:30 год.),  а в день проведення Загальних зборів - у місці  їх  проведення за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.

         Посадова  особа  ПАТ "Херсонська ТЕЦ", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ "Херсонська ТЕЦ" Польща Н.Ю.

        Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

        Реєстрація акціонерів проводиться  28.04.2016 з 10:00 год. до 11:00 год.

       Довідки за телефонами у м. Херсоні:  (0552) 35-24-56; 35-24-82; 36-61-11

 

VII. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 50(2304)_від 15.03.2016 та на сайті:tec.kherson.ua; на сайті :stockmarket.gov.ua


(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

______________
(підпис)

Педченко Богдан Антонович

 (ініціали та прізвище керівника)

 Голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ"

                       М. П.

12.03.2015
(дата)

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: