Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2015 | 11:00 - 13:00
Корпоративные
382
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство"Херсонська теплоелектроцентраль"

Текст повідомлення I. Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі "Збори") 23 квітня 2015 року о 11.00 у приміщенні ПАТ "Херсонська ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал. II. Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення Зборів за адресою їх проведення з 10:00 год. до 11:00 год. III. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 година 17 квітня 2015 року. IV. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства; 2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства; 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства; 4. Затвердження річного звіту Товариства; 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора); 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора); 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (Договори купівлі - продажу природного газу на 2015 та 2016 рр.); 10. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік; 11. Прийняття рішення щодо оплати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. V.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. Грн.) : Найменування показника Період Звітний 2014рік Попередній 2013рік Усього активів 222652 199065 Основні засоби 78843 86087 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 8367 5518 Сумарна дебіторська заборгованість 107034 84961 Грошові кошти та їх еквіваленти 13060 7264 Нерозподілений прибуток (109239) (127431) Власний капітал (5885) (21224) Статутний капітал 29742 29742 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 228537 220289 Чистий прибуток (збиток) 15629 (27750) Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 525 585 VI.З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ "Херсонська ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по четвер), робочий час (з 07:30 год. до 16:30 год.), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал. Посадова особа ПАТ "Херсонська ТЕЦ", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ "Херсонська ТЕЦ" Польща Н.Ю. Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації. Реєстрація акціонерів проводиться 23.04.2015 з 10:00 год. до 11:00 год. Довідки за телефонами у м. Херсоні: (0552) 35-24-56; 35-24-82; 36-61-11 VII. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «Бюлетень. Цінні папери України» № 46_від 16.03.2015 та на сайті: tec.kherson.ua; на сайті :stockmarket.gov.ua (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: