Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.04.2015 | 11:00 - 12:00
Корпоративные
580
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Іван0-Франківськцемент"

Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент” відбудуться 21.04.2015 року об 11-00 годині в приміщенні Будинку культури ПАТ "Івано-Франківськцемент" за адресою: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця. Реєстрація учасників зборів з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 15.04.2015р. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів. 2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2015 році. 8. Про передачу в заставу АТ „Укрексімбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою №5405N2 від 27.12.2005р. майнових прав за контрактами/договорами на придбання обладнання та товарів в обороті. 9. Обрання члена наглядової ради. 10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації. З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Довідки за телефоном: (0342) 583732. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) Найменування показника Період 2014р. 2013р. Усього активів 2 290 037 1 567 035 Основні засоби 2 506 875 1 173 083 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 240 685 200 923 Сумарна дебіторська заборгованість 143 860 23 433 Грошові кошти та їх еквіваленти 83 392 52 027 Нерозподілений прибуток 193 294 620 178 Власний капітал 666 943 769 394 Статутний капітал 133 132 133 132 Довгострокові зобов’язання 1 225 462 361 435 Поточні зобов’язання 397 632 797 641 Чистий прибуток (збиток) -104 975 130 297 Середньорічна кількість акцій(шт.) 1 331 315 1 331 189 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 100 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду _ 16 Чисельність працівників на кінець періоду 1 523 1 628 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2015р. в №54 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: