Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.04.2016 | 14:00 - 16:00
Корпоративные
388
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38,  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори) що відбудуться «15» квітня 2016 року о 14-00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 312 , т/ф. (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному станом на 24 годину 11.04.2016.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

  • паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
  • представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Зборів):

  1. Обрання складу Лічильної комісії.
  2. Прийняття  рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
  3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
  4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
  5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного звіту Банку за 2015 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої  аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік.
  7. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2015 рік.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом року.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585-14-62. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

За той же адресою, кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених   до   порядку  денного  загальних зборів  акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного  з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у 2015-2014 рр.

(тис. грн.).

Найменування показника

рік

2015

2014

Усього активів

1 258 542

1 648 956

Основні засоби

34 216

35 413

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2

3 284

Сумарна дебіторська заборгованість

347

2 090

Грошові кошти та їх еквіваленти

186 222

229 426

Нерозподілений прибуток

(26 802)

8 716

Власний капітал

221 786

339 096

Статутний капітал

292 000

292 000

Довгострокові зобов'язання

122 437

113 157

Поточні зобов'язання

1 036 756

1 196 703

Чистий прибуток (збиток)

(48 806)

(5 045)

Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)

292 000

292 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

288

300

 

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

14.03.2016 року  №45 "Бюлетень. Цінні папери України"
    (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови Правління

ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

_________________
(підпис)

______ А.В. Тімофєєв _______
(ініціали та прізвище керівника)

 

                       М. П.

14.03.2016
(дата)

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: