Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.03.2016 | 16:00 - 18:00
Корпоративные
370
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),  повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 28.03.2016 року о 16.00. за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань  (оголошення про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в "Вiдомостi НКЦПФР" за № 36 від 23.02.2016р.)

Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” на підставі пропозиції акціонерів Товариства Порядок денний Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" доповнено наступними новими питаннями:

Прийняття рішення про зміну найменування товариства

Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік

В зв’язку з цим порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ", проведення яких відбудеться 28 березня 2016 року, викласти в наступній редакцій:

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання лічильної комісії;

2.Затвердження звіту виконавчого органу;

3.Затвердження звіту наглядової ради;

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

5.Затвердження річного звіту товариства;

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);

10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором);

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом;

13. Зміна місцезнаходження

14. Затвердження внутрішніх положень товариства.

15. Прийняття рішення про зміну найменування товариства

16.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік

17.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Директор – Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056)789-42-07.

Також розкриваємо іншуінформаціюіз повідомлення про проведення загальних зборів

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор                                                                  __________                                                                          А.М. Санжаровський

                                                                                          (підпис)                                                          (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                              М.П                                                              (дата)  11.03.2016

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: