Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.03.2016 | 16:00 - 18:00
Корпоративные
455
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00.

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 15.00 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів 15.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання лічильної комісії;

2.Затвердження звіту виконавчого органу;

3.Затвердження звіту наглядової ради;

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

5.Затвердження річного звіту товариства;

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);

10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором);

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом;

13. Зміна місцезнаходження

14. Затвердження внутрішніх положень товариства.

15.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Директор – Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056)789-42-07.

Також розкриваємо іншуінформаціюіз повідомлення про проведення загальних зборів

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – 03.02.2016р.

 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.):

Найменування показника 

звітний період (орієнтовно) 

попередній період  

Усього активів  

4452550

155333

Основні засоби  

8

8

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість  

102895

17

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

18801

Нерозподілений прибуток 

92

18

Власний капітал 

4452459

150506

Статутний капітал 

150000

150000

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

91

4827

Чистий прибуток

78

16

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000000

600000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

24

6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): № 36 від 23.02.2016 року в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР"

 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор                                                                  __________                                                                          А.М. Санжаровський

                                                                                          (підпис)                                                          (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                              М.П                                                              (дата)  23.02.2016

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: