Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.03.2016 | 14:00 - 16:00
Корпоративные
468
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

ДО УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк,

повідомляє про проведення

річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 

29 березня 2016 року о 14.00 за місцевим часом

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах: 23.03.2016 року.

 

Порядок денний:

 1.  Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2.  Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
 3.  Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4.  Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5.  Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.
 6.  Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2015 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2015 року, прийняття рішення щодо покриття збитків. 
 8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2016 рік.
 9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
 10. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
 11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
 12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
 13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 14. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.
 15. Прийняття рішення про  збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
 16.  Прийняття рішення про публічне розміщення акцій, затвердження рішення та проспекту емісії акцій.
 17. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
 18. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

                                                                                                                                                                            (тис. грн.)

Найменування показника

 

 

Період

Звітний  31.12.2015 р.

Попередній

 31.12.2014 р.

АКТИВИ

 

 

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти

48 832

20 815

Кошти  обов’язкових  резервів банку в  Національному банку

0

0

Торгові  цінні  папери

0

57 469

Кошти в  інших банках

11 042

45 095

Кредити та  заборгованість  клієнтів

265 064

189 188

Цінні  папери в портфелі банку на продаж

120 065

18 154

Інвестиційна нерухомість

76 378

59 500

Дебіторська заборгованість  щодо  поточного податку на прибуток

138

18

Відстрочений податковий актив

5 104

2 029

Основні засоби   та  нематеріальні активи

35 113

36 348

Інші  фінансові  активи

8 407

2 327

Інші активи

2 048

1 253

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

23 458

6 623

Усього активів

595 649

438 819

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

 

 

Кошти банків

10 602

69 802

Кошти клієнтів

428 054

247 676

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

1

Резерви та зобов’язання

203

0

Інші фінансові зобов`язання

1 440

4 264

Інші зобов`язання

2 698

1 481

Субординований борг

49 627

5 033

Усього зобов`язань

492 624

328 257

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

Статутний  капітал

80 999

85 320

Незареєстрований статутний капітал

3 400

0

Резервні та інші фонди банку

7 940

7 940

Резерви переоцінки

1 495

1 648

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9 191

15 654

Усього  власного капіталу

103 025

110 562

Усього зобов`язань та власного капіталу

595 649

438 819

Середньорічна кількість акцій (тис.шт.)

76 139

79 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду( тис. шт.)

8  632

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

133

152

 

Загальні збори відбудуться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2,  у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 36 від 26.02.2016 р.  

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: