Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
408
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріальний, 1, м. Авдіївка,

Донецька обл., Україна, 86065) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28»  квітня   2016  року о  11.00  годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня  2016 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня  2016 року о 10.45  годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва  ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «22» квітня  2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

3) Звіт Наглядової  ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, кабінет юридичного відділу (8-й поверх заводоуправління), з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 12-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем  їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «АКХЗ» Куріненко Олександр Станіславович.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства:  (062) 209-25-50, 43-59, 50-10.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»:                 (050)425-00-78.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2015

Попередній

2014

Усього активів

16 535 209

10 592 294

Основні засоби

5 207 593

5 636 676

Довгострокові фінансові інвестиції

1 563 912

1 563 912

Запаси

456 196

466 421

Сумарна дебіторська заборгованість

8 837 385

2 430 364

Грошові кошти та їх еквіваленти

55 061

36 236

Нерозподілений прибуток

2 502 490

1 771 939

Власний капітал

6 981 494

6 673 058

Статутний капітал

343 310

343 310

Довгострокові зобов'язання

576 728

650 392

Поточні зобов'язання

8 976 987

3 268 844

Чистий прибуток (збиток)

312 639

(791 965)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

195 062 500

194 341 497

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4028

3 879

Генеральний директор ПАТ «АКХЗ»                  М.С. Магомедов

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР  газеті "Бюлетень. Цінні папери України" № 45  від 14.03.2016 року.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: