Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.04.2015 | 16:00 - 18:00
Корпоративные
363
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа" (надалі Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2015 року об 16:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала засідань. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 15:00 години до 15:50 години. Для участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера – довіреність на участь у чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів - на 24 годину 07 квітня 2015 року. Порядок денний: 1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»; 2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2014 рік; 3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік; 4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ»; 5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2014 рік. Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (II поверх, кабінет 205). Телефон для довідок: (044) 461-54-26. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 123042 119361 Основні засоби 93297 96467 Довгострокові фінансові інвестиції 7479 7479 Запаси 46 52 Сумарна дебіторська заборгованість 14650 14639 Грошові кошти та їх еквіваленти 4713 21 Нерозподілений прибуток (6811) (8200) Власний капітал 102631 103566 Статутний капітал 36000 36000 Довгострокові зобов'язання 15321 15756 Поточні зобов'язання 5022 21 Чистий прибуток (збиток) (1370) (8188) Середньорічна кількість акцій (шт.) 360000 360000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом період - - Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 23 12 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11 березня 2015 року в №47 (2051) офіційного друкованого органу: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: