Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.03.2015 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
425
0

Собрание акционеров Приватне акцiонерне товариство "Українська аграрно -страхова компанiя"

Шановні акціонери! Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 22800936, місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 22-А повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12.03.2015р. о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 22-А, кім. 209. Порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства. 2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження звіту Правління. 3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 р., 4. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 р.. 5. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. 6. Обрання голови і членів виконавчого органу. 7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 8. Внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 12.03.2015 р. з 09 години 00 хв. до 09 години 45 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 05.03.2015 р. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 22-А, кім.209, у робочі дні у робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління Назаренко В.М. Довідки за телефоном (0472)71-02-37. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн. Найменування показника Період 2014 2013 Усього активів 79 884 88 127 Основні засоби 1 017 1 099 Довгострокові фінансові інвестиції 39 449 6 993 Запаси 104 104 Сумарна дебіторська заборгованість 396 520 Грошові кошти та їх еквіваленти 33 700 8 023 Нерозподілений прибуток 61 186 57 863 Власний капітал 74 990 71 492 Статутний капітал 12 000 12 000 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання - 53 Чистий прибуток (збиток) 3 498 13 620 Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 000 7 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні "Бюлетень. Цінні папери України" № 23 від 10.02.2015 р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: