Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.04.2015 | 10:00 - 11:00
Корпоративные
295
0

Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" (далі за текстом - Товариство) повідомляємо, що 06 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет № 11, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів Товариства. 2. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься 06 квітня 2015 року з 09 год. 20 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам, крім того, належно оформлену довіреність. 3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – станом на 24 годину 31 березня 2015р. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів Товариства. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р. з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Звіт Правління Товариства за 2014р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Звіт Ревізора Товариства за 2014р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду. 9. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства. 5. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. у кабінеті департаменту правового забезпечення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор департаменту правового забезпечення Товариства Бориславський В.А. Телефон для довідок (44) 230-70-20. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* Найменування показника період звітний попередній Усього активів 195789 196 396 Основні засоби 690 784 Довгострокові фінансові інвестиції 160284 166 854 Запаси 32 22 Сумарна дебіторська заборгованість 3202 1 210 Грошові кошти та їх еквіваленти 24910 24 633 Нерозподілений прибуток 36507 35 044 Власний капітал 173703 172 240 Статутний капітал 135 000 135 000 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 5644 5 875 Чистий прибуток (збиток) 1463 1 923 Середньорічна кількість акцій (шт.) 90 000 90 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 35 7. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного Товариства опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» за № 43 (2047) від 04.03.2015р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: