Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.04.2015 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
347
0

Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі – Загальні збори») ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство), ідентифікаційний номер – 30968986, місцезнаходження – 04073, Україна, м. Київ, проспект Московський, 9, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2015 року о 10 годині за адресою: 04073, Україна, м. Київ, пр-т Московський, 9, БЦ «Форум Парк Плаза», оф. №2-204, конференц-зал. Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9.30 по 9.55 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на «14» квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря Зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за результатами проведених перевірок у 2014 році. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2014 рік. Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного тощо) з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, на наступний день, з дати отримання Товариством відповідного запиту про необхідність отримання матеріалів, для підготовки до Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9.30 до 17.00 за наступною адресою: 04073, Україна, м. Київ, пр-т Московський, 9, БЦ «Форум Парк Плаза», оф. №2-204, конференц-зал , а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити: - П.І.Б. (найменування) акціонера; - Кількість, тип та/або клас належних йому акцій; - Перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до Загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління Товариства Я.Я. Мейзнер. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн. Найменування показника період Звітний 2014 Попередній 2013 Усього активів 319813 280201 Основні засоби (за залишковою вартістю) 2668 2933 Довгострокові фінансові інвестиції 0 Запаси 265 358 Сумарна дебіторна заборгованість 95050 91880 Грошові кошти та їхні еквіваленти 171822 117283 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (105049) (54835) Власний капітал 190281 145992 Статутний капітал 101980 97480 Довгострокові зобов’язання 102761 111978 Поточні зобов’язання 26771 22231 Чистий прибуток (збиток) (50340) (31521) Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 551 594 Вартість чистих активів на кінець 2014 року 186380 Телефон для довідок: 044 499 77 66 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (4094) від 20.03.2015 Правління ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Голова Правління Я.Я. Мейзнер

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: