Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2016 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
476
0

Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА ГРУПА “ТАС”

(код ЕДРПОУ 30115243)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Наглядова рада АТ „СГ „ТАС” (приватне) повідомляє про скликання річних   Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА ГРУПА „ТАС” (надаліТовариство), яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться „18”  квітня 2016 р.

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.   

Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 9-00 до 9-45 „18” квітня 2016 р. за місцем проведення зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради, яке знайшло своє відображення у Протоколі засідання Наглядової ради Товариства від 14.03.2016 року, дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються – станом на 24 годину 12.04.2016 року.

 

            Пропонується наступний Порядок денний:

 1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
 2. Про обрання Лічильної комісії.
 3. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»  та затвердження в новій редакції.
 5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» та затвердження в новій редакції.
 6. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» та затвердження в новій редакції.
 7. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»  та затвердження в новій редакції.
 8. Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 9. Про затвердження річного звіту Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 10. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 11. Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 12. Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 13. Про затвердження Звіту про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
 14. Про відкликання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне).
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне).
 16. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства.
 17. Про підтвердження рішень прийнятих Правлінням Товариства.
 18. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 25 до 50  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року.
 19. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів,  вартість по яким складатиме від 50  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів.
 20. Про  затвердження (схвалення)  укладених значних правочинів.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

 

Найменування показника 

 

період 

 

звітний 

 

попередній 

 

Усього активів  

 

 629708

 

 

  625404

 

Основні засоби  (первісна вартість)

 

 101205

 

 

108298

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

-

 

  -

 

Запаси 

 

2394

 

  2192

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

 

77142

 

 45912

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

  

 

  

 -    в національній валюті  

146387

108604

  -   в іноземній валюті  

194

645

 

Нерозподілений прибуток 

70993

72902

 

Власний капітал 

 

201787

 

301920

 

Статутний капітал 

 

102000

 

185205

 

Довгострокові зобов'язання

0,0

0,0

 

Поточні зобов'язання

21524

22599

 

Чистий прибуток (збиток) 

 

(10330)

 

25531

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

  -

 

  -

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  -

 

  -

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

  -

 

  -

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

 

  869

 

  1081

 

             До скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства надається можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213. з понеділка по п’ятницю з 8-30 до 17-30.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з документами – Директор Юридичного Департаменту Петрук Валерій Петрович.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довідки за телефоном: (044) 536-00-20.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.03.2016 р. в «Бюлетень. Цінні папери України» №48.

 

              Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

З повагою,

 Голова Правління                                                                                         

 

П.В. Царук

 

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: