Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.04.2015 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
474
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Полонський хлібозавод"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Полонський хлібозавод» 20 квітня 2015 року о 1000 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: м. Полонне, вул. Рибалко, 28, приміщення заводоуправління, кімната №1. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись з 900 до 1000 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2015 року станом на 24 год. Порядок денний: 1. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства в 2014 році. 3. Звіт Ревізора за підсумками роботи Товариства в 2014 році. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 5. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік. 6. Зміни до Статуту. Основні показники фінансово- господарської діяльності товариства (тис. грн.) Найменування показників (тис. грн.) Період 2014 рік 2013 рік Усього активів 1208,4 1153,4 Основні засоби (залишкова вартість) 794,7 864,3 Довгострокові фінансові інвестиції – – Виробничі запаси 2,1 2,1 Сумарна дебіторська заборгованість 384,9 199,0 Грошові кошти та їх еквіваленти 26,7 85,0 Власний капітал 800,1 732,6 Статутний капітал 172,2 172,2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 589,8 - 657,3 Довгострокові зобов’язання і забезпечення – – Поточні зобов’язання і забезпечення 408,3 420,8 Чистий прибуток (збиток) 67,5 29,6 Середньорічна кількість простих акцій 344420 344420 Кількість акцій викуплених протягом року (шт.) 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду 8 7 Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом можуть ознайомитись з документами, для прийняття рішень з порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті директора ПрАТ «Полонський хлібозавод» за адресою: Хмельницька область, м. Полонне, вул. Рибалко, 28. Документи надаються акціонеру на підставі його письмового запиту, отриманого оргкомітетом Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа – заступник голови правління товариства. Телефон для довідок (03843) 3-11-33; 3-11-30. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Правління товариства Ця інформація про загальні збори акціонерів ПрАТ «Полонський хлібозавод» була опублікована в бюлетні «Цінні папери України» №33 від 24.02.2015р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: