Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
288
0

Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН"

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «23» квітня 2015 р. о 12.00 за адресою: м.Одеса, Французький бульвар, буд.36, актова зала № 1. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.30 год. до 11.50 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів Товариства. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «17» квітня 2015 р. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Обрання секретаря Загальних зборів. 4. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрями діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління. 5. Звіт Ревізора Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізора. 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. 8. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. 9. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором. 10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством. 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. 12. Прийняття рішення про викуп власних акцій Товариства. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, робочий час з 9-00 до 15-00 у приймальні Голови Правління за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів – Голова Правління Черненко Сергiй Олександрович. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів –108487; 110874; основні засоби – 30729; 28589; довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси – 26014; 15927; сумарна дебіторська заборгованість – 47802; 51844; грошові кошти та їх еквіваленти – 3289; 7869; нерозподілений прибуток (збиток) – (21040); (111541); власний капітал – 77765; 101054; статутний капітал – 44251; 158041; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 30722; 9820; чистий прибуток (збиток) – (23289); (27361); середньорічна кількість акцій (шт.) – 158041016; 158041016; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 99; 95. 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України №48 від 18.03.2015р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: