Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2015 | 11:00 - 13:00
Корпоративные
443
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Карло Пазоліні Трейдінг"

ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про проведення загальних зборів (для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії) м. Київ 16 березня 2015 року Приватне акціонерне товариство «Карло Пазоліні Трейдінг» Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2015 року в приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 19. Початок зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів з 10 год. 30 хв. по 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, буде складений станом на 10 квітня 2015 року. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг», розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи товариства у 2014 році. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» за 2014 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками укладення ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» значних правочинів. 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Пропозиції щодо порядку денного надсилати на адресу: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 19, ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг». Для участи у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та доручення. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитись за адресою: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. № 19; у робочі дні з 10—00 до 18-00. Довідки за телефоном: (044) 236-99-90 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 124163 109078 Основні засоби 8731 10471 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 96932 87136 Сумарна дебіторська заборгованість 6686 8656 Грошові кошти та їх еквіваленти 11011 2237 Нерозподілений прибуток (159062) (35902) Власний капітал - - Статутний капітал 4000 4000 Довгострокові зобов'язання 173908 93114 Поточні зобов'язання 105317 47866 Чистий прибуток (збиток) (123160) (9445) Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 309 311 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР - «Бюлетень. Цінні папери України» № 44 (4088) від 12.03.2015 року. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: Голова правління ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» _______________ А.Ю. Греков

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: